91 46 45 604
MENU
Inne tematy
Lady Comp » Aktualności » Akcja dla użytkowniczek komputerów cyklu ''Polecaj i wygrywaj nagrody bez końca"!!!!!

Akcja dla użytkowniczek komputerów cyklu ''Polecaj i wygrywaj nagrody bez końca"!!!!!

 

26 września, Światowego Dnia Antykoncepcji ruszyła nasza akcja promocyjna "Polecaj i wygrywaj nagrody bez końca"!

 

Każda użytkowniczka/posiadaczka komputera cyklu nowej lub starej generacji Lady-Comp, Baby-Comp,  lub Pearly, która poleci swojej koleżance zakup naszego urządzenia na stronie www.ladycomp.pl, otrzyma wysokiej klasy elektrostymulator Dolito lub Rehalito (do wyboru) .

 

Elektrostymulatory niezwykle przydatne do terapii leczenia bólu lub urazów. Więcej informacji na temat elektrostymulatorów na stronie www.elektrostymulator.pl

 

Uwaga, rabaty i promocje nie łaczą się!

 

 

 

"Polecaj i wygrywaj nagrody bez końca"

 


 

 

 

 

 

Regulamin akcji

 

"Polecaj i wygrywaj nagrody bez końca"

 

 

Organizator

§ 1

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Polecaj i wygrywaj nagrody bez końca” zwanej dalej „Akcją”, jest B-C Spółka Jawna W. Demiańczyk, K. Michaluk z siedzibą w Szczecinie ul. Marcinkowskiego 4/6, o numerach NIP: 9552225948, REGON: 320490203, KRS: 0000301617, zwana dalej „Organizatorem”.

 

Okres, terytorium i sposób prowadzenia Akcji

§ 2

 1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 26.09.2014
  i prowadzona jest bezterminowo. Organizator uprzedzi o zakończeniu akcji z 1 miesięcznym wyprzedzeniem podając ten fakt do wiadomości na stronie www.ladycomp.pl.

 2. Akcja prowadzona jest przy pomocy stron internetowych, tj. www.ladycomp.pl oraz na firmowym fanpage Organizatora na portalu www.facebook.pl pod nazwą Lady Comp Polska zwanej dalej „stroną internetową”.

 3. Akcja prowadzona jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator może zmienić zasady Akcji w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Akcji nie wpłynie na pogorszenie warunków Akcji dla Uczestników.

 

Uczestnicy

§ 3

1. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkujące na terenie Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

2. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie posiadacz komputera cyklu Lady-Comp, Baby-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby lub Pearly, zakupionego na terenie Polski, posiadającego numer seryjny urządzenia.

2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.

 

Istota Akcji

§ 4

1. Akcja polega na wskazaniu przez Uczestnika osoby, która zakupiła z polecenia Uczestnika, bezpośrednio poprzez stronę sklep.ladycomp.pl, komputer cyklu Lady-Comp, Baby-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby lub Pearly w terminie od dnia rozpoczęcia akcji.

2. Nagrodę w Akcji otrzyma KAŻDY Uczestnik, który wskaże osobę określoną w par. 4 pkt. 1

3. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest przesłanie imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail osoby wymienionej w par. 4, pkt. 1.

4. Dopuszcza się możliwość wskazania Uczestnika przez osobę, która zakupiła komputer cyklu z polecenia Uczestnika. W takim przypadku konieczne jest przesłanie przez osobę, która zakupiła komputer cyklu, imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail Uczestnika.

 

Uczestnictwo w Akcji

§ 5

 1. Aby wziąć udział w Akcji należy wykonać zadanie określone w par 4. i przesłać informacje na adres: biuro@ladycomp.pl z dopiskiem "Akcja".

 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie. W przypadku kilku zgłoszeń tego samego uczestnika, każde zgłoszenie będzie uważane za skuteczne, i każde zostanie nagrodzone.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji przesłanego zgłoszenia Uczestnika. W szczególności przyczyną wykluczenia z Akcji może być:

  1. Brak pełnych danych zgłoszeniowych Uczestnika (imię i nazwisko, nr tel, e-mail, nr seryjny urządzenia, nip, pesel i  Urząd Skarbowy)

  2. Brak pełnych danych zgłoszeniowych osoby, która zakupiła komputer cykluLady-Comp, Baby-Comp, Lady-Comp basic, Lady-Comp baby lub Pearly z polecenia Uczestnika (imię i nazwisko, nr tel, e-mail, nr seryjny urządzenia).

 

Nagrody i ich przekazanie

§ 8

 1. Nagrodę w Akcji stanowi Elektrostymulator Dolito lub Rehalito o wartości 399 złotych brutto.

 2. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.

 3. Organizator Akcji jest płatnikiem podatku dochodowego płaconego przez Uczestnika z tytułu otrzymanej nagrody. Przed wydaniem nagrody Uczestnik przekaże Organizatorowi dane niezbędne do opłacenia podatku dochodowego przez płatnika, tj. pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, NIP, określenie Urzędu Skarbowego. Wydanie nagrody jest uwarunkowane wcześniejszym przesłaniem powyższych danych.

 4. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.

 5. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom, na wskazany przez nich adres korespondencyjny, w drodze przesyłki kurierskiej lub paczki Poczty Polskiej wysłanych na adres wskazany przez Uczestnika, na koszt Organizatora.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu 30 dni od dnia jej wysyłania, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

Odpowiedzialność

§ 9

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę oraz firmy kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Akcji wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 

Dane osobowe

§ 10

 1. Uczestnik Akcji, będący osobą fizyczną, poprzez udział w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników Akcji, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu, będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia Akcji, przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Organizatora z wyłączeniem podmiotów trzecich.

 2. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), jest Organizator Akcji.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Organizatora a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2014 r.

 

 

 

 

 


Przeczytaj także:

Infoboard Lady-Comp

Pytania i konsultacje
biuro:91 464 56 04
OlaOla:509 970 222
JustynaJustyna:514 338 440
KrzysztofKrzysztof:508 180 360